top of page

ARVAMUSTE KOGUMINE

Arvamuste kogumine algab juba koolituse alguses, kus kooskõlastame üheskoos koolituse kokkulepped,

vaatame üle päevakava ja eesmärgid. Teen õppijatega tutvumisringi, kus kõigepealt tutvustan ennast ja oma kogemusi õpetatavas valdkonnas. Seejärel tutvume õpilastega, kus ma lasen rääkida õppijal tema eelnevatest kogemustest ja ootustest koolitusele. Kui vestluse käigus tuleb välja teemasid, millest nad on huvitatud, siis saan ma anda märku,

kui soovitud teemad on koolituse käigus tulemas. Samas saan ma kasulikku informatsiooni, millele panna koolituse käigus rohkem rõhku ja millele vähem.


Jooksvalt esitan koolitusel küsimusi õpikeskkonna kohta – ruumi ja esitlusvahendite, materjalidest ja teemast arusaamise kohta ning palun tuua näiteid enda kogemustest. 

​Koolituse ajal jälgin osalejaid, sh nende kehakeelt ning töist õhkkonda ruumis. Kui näiteks omavahel palju midagi arutatakse, sekkun taktitundeliselt ja küsin, kas see on teemaga või sellest mittearusaamisega seotud või on jutuajamise põhjuseks midagi  muud - igavus, tüdimus, huvitava isikliku kogemuse jagamine jm.

​Koolituse lõppedes kogun ma alati õppijatelt tagasisidet. Enamasti on tagasiside küsitlus Google Forms'is. See on väärtuslik materjal, mis annab mulle võimalusi analüüsida oma tööd, muuta koolitusi paremaks ning areneda ise koolitajana.

ÕPITULEMUSTE ANALÜÜSIMINE

Õppetöö tulemusi analüüsin ma jooksvalt õppeprotsessi käigus ja põhjalikumalt kursuse lõpus. Õpi- ja arenguvajaduste analüüsimine on minu õppemetoodika oluline osa. Igaks järgnevaks koolituspäevaks annan ma õppijatele iseseisvad ülesanded, mis vastavad selleks ajaks õppetöös omandatud oskustele. Järgmisel kohtumisel analüüsime ühiselt koos õppijatega koduseid töid. Individuaalselt kiidan ma õppijate edusamme ning pööran tähelepanu vajakajäämistele, tehes seda sõbralikult ja toetavalt, et keegi ennast halvasti ei tunneks.


Olenevalt kursusest, lasen ma lõputööna koostada portfoolio, mille esitlemisel analüüsin õpiväljundite saavutamist. Kui mõnel õppijal on portfoolios puudujääke, annan talle tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning portfoolio täiendamiseks. Väga tähtis koolituse analüüsis on lisaks minupoolsele tagasisidele loomulikult õpilaste endi analüüs ja tagasiside, kui rahul on nad ise õpitud oskuste omandamisega. 

ÕPPEPROTSESSI HINDAMINE

Õppeprotsessi hindamisel kasutan ma planeeritud hindamismeetodeid ning jälgin kavandatud hindamisülesannete täitmist ning õpiväljundite saavutamist.

Sõltuvalt koolituse iseloomust, mahust ja läbiviimise keskkonnast mõtlen alati hoolikalt läbi, kuidas ja mida hinnata. Digifotograafia ja kujundamise koolitustel loon ma kaustad Google Photos keskkonnas, kuhu õppijad laevad üles igaks järgmiseks tunniks oma kodused tööd. Hindan tööde esitamist, vastavust töö ülesandele ja õppija arengut õpitavas valdkonnas. Koolituse lõpuks peaksid olema esitatud kõik ette nähtud ülesanded. Sõltuvalt koolitusest, võib koolitus lõppeda lõputööga, näiteks valmib koduleht, kokku saab monteeritud nõuetele vastav filmiklipp või kogumik firmastiilis kujundatud reklaammaterjale. Fotokoolituse õppeprotsessi hindamikriteeriumiks võib olla ka fotonäitusele sobivate fotode esitamine ja fotonäitusel osalemine.

Kalligraafiakursustel valmivad kodused tööd käsitsi paberil ja ilukirjas. Igas tunnis võrdleme ja analüüsime töid. Kui kirjutis ei vasta nõuetele, tuleb tegevust korrata senikaua, kui valmib tulemus, millega võib rahule jääda ja õpiväljund on saavutatud. Mõnel õppijal tuleb see lihtsamini, mõni aga peab nõuetele vastava kirjastiili omandamiseks palju vaeva nägema.

Kõikide koolituste puhul teavitan jooksvalt õppijaid nende tulemustest ja teema omandamisest. Annan õppijale tema arengut toetavat tagasisidet - kirjeldan ilma hinnangu andmiseta; julgustan, innustan ja  toetan , annan positiivses vormis tagasiside. 

KOOLITUSE TULEMUSTEST TEAVITAMINE

Koolituse lõppedes teavitan ma koolituse tulemustest koolituse tellijat ning

analüüsides omandatud õpiväljundite saavutamist.

Jooksvalt annan ma oma koolitustel õppijatele tagasisidet analüüsides iseseisvaid töid. Enamasti teen ma seda koos õpilastega ning kaasates neid analüüsi. Kui toimub kaugõpe või mingil põhjusel ei mahu tagasiside kontakttunni raamesse, siis teen ma veebisalvestusi ja jagan neid õppijatega, et nad saaksid ülevaate iseseisva töö täitmise tulemustest.

Fotograafiakoolituste lõppemise järel korraldan ma sageli fotonäituseid, mis avatakse koolimaja ruumides. Ühel korral, kui viisin fotokoolitust läbi Haapsalu Rahvaülikoolis, toimus fotonäitus sealsetes ruumides. Viimastel aastatel, kui Covid-19 tõttu pole võimalikolnud külalisi näitusele kutsuda, oleme korraldanud näituseid veebis Haapsalu Kutsehariduskeskuse Facebooki lehel. Näitusi olen korraldanud ka kujundus- või kalligraafiakoolituste järgselt.

Näituste mõtteks on näidata õppijate oskusi, mida nad kursuse jooksul on omandanud ning ärgitada uusi õppijaid kursustele tulema. Seega on näitused üheks oluliseks teavitustegevuseks, et saada uusi õppijaid täiskasvanuharidusse.

Sageli kirjutan ma oma blogis kursuse lõppedes koolituse sisust ning jagan õppijate fotosid ning kujundusmaterjale. Autoriõigustega arvestades küsin ma alati õppijatelt luba, kas võin nende loodud fotosid ja teisi materjale kasutada. Kui õppija seda ei soovi, siis ma arvestan sellega.

Link minu blogile on lisatud kooli kodulehel alati mu kursuste juurde ning samuti kodulehe kontaktides mu nime juurde, et potentsiaalsed õppijad saaksid tutvuda ka minu kui koolitaja tegevusega ning saada teavet varasematest koolitustest.

bottom of page