top of page

LOOMETEGEVUS

PANUSTAMINE 

TÄISKASVANUHARIDUSE ARENDUS- JA LOOMETEGEVUSSE

2005 - 2021

2005. aastast töötan Haapsalu Kutsehariduskeskuses arendusdirektorina. Praegu, 2021/2022. õppeaastal õpib koolis ligikaudu 800 õpilast, neist 64% on täiskasvanud õppijad vanuses 21-70 aastat. Olen olnud arengute juures 2009. aastal, kui kool võttis suuna täiskasvanutele mõeldud õppekavade väljatöötamisele kõigis õppekavarühmades. Sel ajal moodustasid täiskasvanud õpilaskonnast vaid ligikaudu 20%. 

Igal aastal olen alates 2005. aastast korraldanud õppijate rahuloluküsitlusi ning analüüsinud eraldi täiskasvanud õppijate rahulolu õppimisega Haapsalu Kutsehariduskeskuses, et saada teada kitsaskohad ja parendusvõimalused erialaõppes. Olen alati jaganud rahuloluküsitluste tulemusi õppeosakondades, et eriala ja sihtrühma põhiselt saaks võtta kasutusele meetmeid, et tõsta õppijate rahulolu kutseõppega.

Tänasel päeval võib öelda, et meie kooli täiskasvanud õppijad on väga rahul eriala õpetamise tasemega, õpetajate professionaalsusega ning sooja ja toetava koolikeskkonnaga. Pole harvad korrad, kui täiskasvanud õppijad tulevad meie kooli õppima teist või kolmandat eriala, sest nad hindavad kõrgelt õppimist Haapsalu Kutsehariduskeskuses. 

Kooli tuntus üle-eestiliselt on kasvanud palju nende aastate jooksul ning sõprade-tuttavate soovitusel asub igal aastal Haapsalu kutsekooli õppima täiskasvanud õppijaid kõikjalt Eestist. Kui algusaastatel moodustasid enamuse Haapsalu ja Läänemaa õppijad, siis praegu on kohalikke õppijaid ca' 40% ning üle 35% moodustavad Harjumaa ja Tallinna elanikud.

Kooli turundustegevuses olen palju panustanud täiskasvanud õppijate leidmisele õppimisvõimaluste kohta info jagamise ning turunduskampaaniate kaudu. Olen koostanud ja kujundanud reklaame, käinud kõnelemas erinevatel üritustel, kirjutanud artikleid kodulehele ja kohalikku ajalehte ning jaganud täiskasvanud õppijate edulugusid.

Koostasin ja esitasin projektitaotluse "TERITA Läänemaal" õppijate leidmiseks ja õppes hoidmiseks täiskasvanute üldharidusõppes, mille raames kujundasime reklaamtahvlid kaubanduskeskuse parklasse ning tellisime filmiklipid, et innustada uusi õppijaid lõpetama katkenud üldharidus.

TÕENDUSMATERJALID

OSALEMINE ELUKESTVA ÕPPE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKES

Olen alates 2018. aastast MTÜ Kodukant Läänemaa täiskasvanuhariduse saadik ning olen osaline erinevates täiskasvanuhariduse tegevustes Läänemaal. Minu ülesandeks on edastada täiskasvanuhariduse alast infot kogukondadele, külavanematele ja külaseltsidele ning olla täiskasvanuhariduse valdkonna eestkõnelejaks. Olen käinud esinemas mitmetel kogukondlikel kokkusaamistel, kus olen tutvustanud täiskasvanute õppimisvõimalusi ning edulugusid täiskasvanuhariduses (nt Ridala piirkonna külade tunnustamisüritusel 2018, Linnamäe Arenguseltsi koosolekul 2019).

2019. aastal osalesin MTÜ Kodukant Läänemaa täiskasvanuhariduse saadikuna üle-eestilisel maapäeval Räpinas, kus täiendati Eesti Külade XIII Maapäeva manifesti sõnastust. Võtsin osa töörühma tööst,  kus arutati inimeste võimestamise ja elukestva õppe temaatikat ning tegin oma ettepanekuid sõnastuse korrigeerimiseks.

Mitmeid kordi olen osalenud nii kohalikel kui ka üle-eestilistel Andrase korraldatud seminaridel ning ümarlaudades. Enamasti avaldan ma sellistel kohtumistel arvamusi, kuidas muuta tõhusamaks kohalike omavalitsuste ja kutsekoolide koostöö, et rohkem täiskasvanud õppijaid leiaks tee õppima.


Näiteks Andrase korraldatud täiskasvanuhariduse ja kohalike omavalitsuste esindajate kohtumisel 2021. a. septembris pakkusin ma välja idee veebiinfotundide ellukutsumiseks, mille korraldajaks on kutseharidukeskus. Infotunnis osalemiseks saadetakse kutsed kohalike omavalituste ja külaseltside ning töötukassa esindajatele ning teavitatakse avalikkust infotunnis osalemise võimalikkusest. Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub esimene selline veebiinfotund 6.jaanuaril 2022. Eesmärgiks on tutvustada HKHK talvist vastuvõttu ja erialasid, mida täiskasvanud saavad õppima tulla. 

Alates 2019. aastast on Haapsalu Kutsehariduskeskus maakondliku Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) koordinaator. Täiskasvanuhariduse saadikuna olen ma Läänemaa TÕN juhtgrupi liige ning olen kolmel korral 2019-2021 olnud osaline maakondliku Täiskasvanud Õppija Nädala korraldamisel ning täiskasvanud õppijate tunnustamisel.

MADALAMA KUTSETASEMEGA KOOLITAJATE JUHENDAMINE

Aeg-ajalt tuleb juhendada töökaaslasi IT-alastes küsimustes või arvutikasutamises, kui pole kohal haridustehnoloogi või IT-juhti ning enamasti ma suudan kolleege nende probleemide tekkimisel aidata. 

2015. aastal, kui Haapsalu Kutsehariduskeskusest oli lahkunud haridustehnoloog, võtsime koos kolleegiga ette õpetajate - täiskasvanute koolitajate juhendamise. Valmistasime ette ja viisime läbi seeria "Kogukonnas õppimine" koolitusi digitehnoloogiate ning -keskkondade kasutamiseks õppetöös. Meie töö sai tunnustatud kuldõunaga  Archimedese poolt "Aasta nutitegu hariduses 2016.

Korduvalt on minu kolleegid-õpetajad osalenud minu fotograafiatundides või -kursustel, et omandada fotograafiaoskusi, mida kasutada oma tundides toodete pildistamisel. Olen töötajaid juhendanud ka jooksvalt vastavalt vajadusele ning andnud soovitusi, millele pöörata tähelepanu kas siis toodete, inimeste või ürituste pildistamisel ning kuidas kasutada oma kaamerat või nutitelefoni.

bottom of page