top of page

LÄBIVAD KOMPETENTSID

TEEMA VALDAMINE KOOLITATAVAS VALDKONNAS

Minu põhilisteks koolitusvaldkondadeks on viimase 10 aasta jooksul olnud

fotograafia, reklaammaterjalide kujundamine, veebiturundus ning kalligraafia.


PEDAGOOGILINE TEGEVUS

Hariduselt olen käsitöö ja kodunduse õpetaja ning ühtlasi ka kutseõpetaja - lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli 1998. aastal. Õpetajana alustasin tööd 1993. aastal Taebla Kutsekeskkoolis käsitöö- ja kunstiõpetajana. 2012. aastast tegelen regulaarselt täiskasvanute koolitamisega tasemeõppes ja kursustel Haapsalu Kutsehariduskeskuses, Haapsalu Kolledžis, Haapsalu Rahvaülikoolis jm.

FOTOGRAAFIA

Fotograafiaõpingutega alustasin 2011. aastal Haapsalu Rahvaülikoolis. Fotograafiaalaseid teadmisi täiendan pidevalt olles Haapsalu Fotoklubi aktiivne liige osaledes erinevatel koolitustel Eesti tuntud fotograafide juures. Olen läbinud aastate jooksul mitmeid Photopointi e-kursuseid, nagu näiteks toote-, toidu- ja nutifotograafia või loodus- ja portreefotograafia alused. Fototöötlemise alaseid oskusi täiendan läbi interneti kasutades selleks Photoshopi kasutamise videosid Youtube's. Laenutan sageli raamatukogust fotograafiaõpikuid ning külastan fotonäitusi, et arendada oma teadmisi fotograafiast. Praktiseerin fotograafina pildistades sündmusi või tehes perepilte.

TURUNDUS

Õpetajatöö kõrvalt ning arendusdirektorina olen ma alati tegelenud kooli turundustegevuse ning reklaammaterjalide kujundamisega. Turunduses arendan ennast pidevalt nii iseseisvalt internetis, raamatuid lugedes või osaledes koolitustel, et olla kursis uute trendide ja tehnikatega. Et olla kompetentsem graafilises disainis õppisin kujundusgraafikat Tallinna Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias, kus täiendasin muude ainete kõrval ka oma oskusi Adobe Illustrator ja Photoshop'i programmide kasutamiseks, mis on mu igapäevased töövahendid. Korduvalt olen reklaammaterjalide kujundamist ja veebiturundust õpetanud nii tasemeõppes õppivatele täiskasvanutele kui kursustel osalevatele väikeettevõtjatele jagades oma kogemusi praktiseeriva turundaja ja kujundajana.

KALLIGRAAFIA

2017. aastal tuli mul esmakordselt hakata õpetama ilukirjutamist bürootöö eriala õpilastele. Sellest ajast alates olen viinud läbi mitmeid kalligraafia algkursusi nii asjahuvilistele kui lillepoodide töötajatele. Kujundamisega olen tegelenud kogu elu juba põhikoolist peale kuni keskkooli lõpuni kujundades kalligraafilise kirjaga kooli seinalehti. Kalligraafiaoskusi kasutasin ka siis, kui asusin viieks aastaks tööle kunstnikuna oma esimesse töökohta. Tänaseni kirjutan kalligraafilise kirjaga tellijatele õnnitluskaarte, kutseid ja tänukirju. Kalligraafia-alaseid teadmisi täiendan raamatute ja interneti kaudu, kogudes infot uute tehnikate, kirjastiilide ja kirjutamisvahendite kohta Pinteresti kausta.


Koduleht ja blogi ailenoupuu.weebly.com

TÄISKASVANUKOOLITUSE PÕHIPRINTSIIBID

Viin läbi kursusi arvestades täiskasvanud õppija eripäraga, jälgin grupiprotsesse ja toetan isiksuse arengut.

Oma töös lähtun täiskasvanukoolituse põhiprintsiipidest. Arvestan alati sellega, et täiskasvanud on sisemiselt motiveeritud ja ennastjuhtivad õppijad ning pakun sageli neile lisaülesandeid, mis võiksid neile nende töös või arengus kasuks tulla. Kuna täiskasvanutel on eelnev elu- ja õpikogemus, siis palun neil tuua oma näiteid ja teistega jagada, sest see kõik rikastab õppeprotsessi ja arendab õppijaid erinevate tahkudega praktilistest kogemustest. Täiskasvanud õppijad on eesmärkidele orienteeritud ning  seetõttu pööran palju tähelepanu sellele, et nad kursuse käigus oma õpieesmärgid saavutaksid. Kuna täiskasvanud on orienteeritud korrektsusele, siis analüüsin väga hoolikalt nende koduseid töid ja annan põhjalikku tagasisidet, et saavutada parim tulemus. Täiskasvanud on praktilised õppijad - annan neile väga praktilisi ülesandeid, mida neil elus ja töös kindlasti vaja võiks minna. Täiskasvanud soovivad, et neid tunnustatakse - selleks kiidan alati nende edusamme. 

Kavandan ning viin läbi koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning soovidest. Arvestan õppijate vanuse, kogemuse, eelduste ja vajaduste ning erialaste iseärasustega. Olles aastaid olnud HEV kutseõppes õpetaja ja osakonnajuhataja, arvestan õpilaste erivajadustega ning keskendun pigem nende tugevuste arendamisele.

Kohandan õppekava sisu õpperühma spetsiifikast lähtuvalt (näiteks toidufotograafia pagaritele, inimeste pildistamine bürootöötajatele, loodusfotograafia loodusgiididele jmt.).

Esimesel koolituspäeval tutvun õppijatega ja tutvustan neile kursuse õppekava, eesmärke ja nõudeid. Arvestan, et igal inimesel on kogemus, mida ta võib kasutada ja muuta õppeprotsessi mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Samuti on igal õppijal oma õppimise tempo ja eeldused materjali omandamiseks. Õpetades uut teemat arvestan inimeste eelnevate teadmiste ja oskustega.

Alati peale kursuse lõppu jagan e-posti teel õppematerjale õppijatega, et neil oleks võimalus iseseisvalt õppida. Sageli teen kursuse jooksul ekraanisalvestusi, mida jagan õppijatega koolituse käigus, sest koolitaja kommentaaridega esitlused on palju sisukamad kui lihtsalt õppematerjalid.

TÄISKASVANUD ÕPPIJA JA EETILISTE NORMIDE VÄÄRTUSTAMINE

Väärtustan täiskasvanud õppijat, arvestades, et igaühel on oma kogemus, teadmised, oskused, praktika ja õppimistempo.  Aitan täiskasvanud õppijail oma potentsiaali avada. Kiidan ja tunnustan õppijaid, kes tegelevad enesearendamisega.

Järgin täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat. Ei küsi isiklikke andmeid ja olen delikaatne privaatsetel teemadel. Vajadusel korrigeerin ja suunan õppijaid, suhtlen nendega kui võrdse partneriga ja õpin koos nendega.


Oma tegevuses ning õppematerjalide loomisel kasutan kirjalikke ja suulisi allikaid lähtuvalt üldkehtivatest autorikaitse nõuetest. Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsin ma selleks autori nõusolekut ja/või viitan autorile.

VALDKONNA TEGEVUST JÄRGIVAD SEADUSED

Koolituskavade koostamisel arvestan kutseõppe riiklike õppekavade ning OSKA raportitega.

Olen tuttav täiskasvanuõppe seadusandlusega.


Osalen Andrase seminaridel ja konverentsidel, et avardada oma teadlikkust täiskasvanuhariduse problemaatika osas ning leida lahendusi nende lahendamiseks. Järgin oma tegevuses täiskasvanute koolitaja kutsestandardit. Olen aktiivne õppija. Igal võimalusel püüan tõsta oma teadmisi ja oskusi nii andragoogikas

kui ka õpetatavates valdkondades.


Olen Läänemaa Täiskasvanuhariduse võrgustiku "Õppiv Läänemaa" ja Läänemaa TÕN juhtgrupi liige ning

MTÜ Kodukant Läänemaa täiskasvanuhariduse saadik. Täiskasvanuhariduse võrgustike tegevustes kaasa lüües arvestan samuti täiskasvanuharidust reguleeriva seadusandusega. 

ÕPPIJATELE TAGASISIDE ANDMINE

Koolituse jooksul olen täiskasvanud õppijate suhtes tähelepanelik ja korrektne, pööran tähelepanu nende vajadustele ja annan tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel. Püüan teha kõik, et õppijad tunneksid rõõmu ja kasu oma tehtud töö üle ja teaksid, kuidas nad võivad seda kasutada igapäevases töös. Kui on raskusi ülesannetega, siis seletan missugune viga oli ja püüan leida lahenduse, kuidas seda parandada, et saada häid tulemusi.


Täiskasvanud õppijate jaoks on väga tähtis toetav tagasiside, usk endasse ja oma võimetesse. Iga ülesannet arvestan eraldi ja alati annan tagasisidet enamasti suuliselt. Valdavalt kõigis mu koolitusvaldkondades (fotograafia, kujundamine, turundus ja kalligraafia), annan ma õppijatele igaks korraks koduse praktilise töö, mida analüüsime ühiselt tõstes esile parimaid töid ning suunates tähelepanu arenguvõimalustele. Viimastel aastatel on aeg-ajalt vaja anda tagasisidet ka veebipõhiselt või kirjalikult, mis ei asenda küll ühist tööde analüüsi, kuid on õppijate arengus kindlasti oluline. 


Õppijate tagasiside põhjal peavad nad väga oluliseks ja õpetlikuks koduste tööde analüüsi.  Õppides kursusekaaslaste parimatest näidetest ning analüüsides, mida võiks paremini teha, muudab õppijate teadlikust ja arusaamist soovitud tulemustest.

KORREKTSE KEELE KASUTAMINE

Eesti kirjakeelega ei ole mul kunagi raskusi olnud, olen alati kirjutanud ilma vigadeta ning mulle meeldib kirjutada. Koolituse läbiviimisel kasutan alati korrektset keelt nii kõnes kui kirjas. 

Suhtlen õppijatega korrektselt ja lugupidamisega.

Erinevate sihtrühmade koolitamisel arvestan õppijate üldise tasemega sõnavara kasutamisel. Vastavalt sellele, kasutan kas lihtsamat sõnavara või rohkem võõrsõnu, et oleksin sihtrühmale arusaadav ning

nad saaksid koolituse käigus areneda.

Kirjalike juhendite koostamisel püüan lähtuda õppijast, et juhendmaterjalid oleksid selged ja arusaadavad. Soovin, et minu materjal oleks korrektne, vigadeta, õppijatele huvipakkuv ja atraktiivne. Illustratiivse materjalina kasutan väga sageli enda tehtud fotosid ja kujundatud jooniseid.

Jälgin alati, et visuaalne materjal oleks silmale meeldiv vaadata ja õpetlik.

Arvestan täiskasvanud õppijate tasemega IKT-valdkonnas, vajadusel selgitan täiendavalt ja

õpetan uusi igapäevaseid IKT-oskusi.

Töötades arendusdirektorina, olen olnud aastaid kooli kodulehe administraator ja sisulooja, seega on mul tulnud kirjutada erinevaid artikleid, uudis- ja arvamuslugusid ning edulugusid. 

IKT-VAHENDITE KASUTAMINE

Olen alati huvi tundnud digitaalsete lahenduste vastu õppetöös, et muuta õppetöö huvitavamaks ja atraktiivsemaks ning seetõttu kasutan heameelega IKT-vahendeid. Kaasan ka õppijaid IKT-vahendite kasutamisse, sest läbi selle omandavad ka õppijad uusi digitaalseid oskusi.

Õppeprotsessi ettevalmistamiseks kasutan esitlusprogramme, veebilehti ja muid digitaalseid keskkondi. Veebilehtede loomist vabavaralistes Weebly, Google Sites ja Wix keskkondades õpetan ma ka õpilastele. Riistvaralistest vahenditest kasutan dataprojektorit, puutetahvlit ja sülearvutit. Fotograafi töös kasutan digitaalset täiskaader peegelkaamerat, tunnen kaamera tehnilist poolt ja seadistamist ning õpetan neid oskusi koolitustel. Kooli fotostuudios kasutan stuudiotehnikat - stuudiovälkusid ja välgusaatjaid ning õpetan neid oskusi ka õpilastele.

Otsin ja rakendan uusi vahendeid koolituste läbiviimisel, kasutan erinevaid vahendeid oma töö paremaks korraldamiseks. Pean oluliseks, et kasutan veebipõhiseid materjale allikakriitiliselt ning viitan korrektselt.

Kasutan Google’i ja Moodle’i võimalusi, et jagada ja esitada materjale. E-õpikeskkonna valin lähtudes koolituse eesmärkidest ja õppijate oskustest. Sageli, kui õppija on teatanud, et ta ei saa tunnis osaleda, siis teen ekraanisalvestuse õppetunnist ja jagan seda õppijatega.

Valdan ja kasutan väga sageli oma töös Adobe Master tarkvara  - Illustratorit, Lightroomi ja Photoshopi. Kuna õpetan ka Haapsalu Kolledžis ning seal õpitakse kujundamist ja fototöötlust Affinity programmidega, olen endale selgeks teinud ka Affinity Photo ja Designeri kasutamise. Õppevideote monteerimisel kasutan Filmora Wondershare tarkvara ning õpetan õpilastele ka selle programmi kasutamist.

Olen läbinu kursuse laserlõikuspingi kasutamiseks ning kasutan seda meenete valmistamiseks.

Tootejooniste kujundamisel kasutan Adobe Illustratorit.

bottom of page