top of page

EESMÄRKIDE SELGITAMINE JA INDIVIDUAALSETE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE

Täiskasvanud õppijale on oluline teha õppimine tähendusrikkaks.

Eesmärkide sõnastamine loob õppijale positiivse ja turvalise tunde eesmärkide täitmiseks. Iga koolituse alguses tutvustan õppijatele õppekava ja koolituse eesmärke ning milliste tulemusteni soovime koolituse lõpuks jõuda.

Kui teeme õppijatega esimese tutvumisringi, siis palun neil rääkida ka oma ootustest õppekavale. Lähtuvalt individuaalsetest õpieesmärkidest kohendan jooksvalt koolituse teemasid, pannes enam rõhku soovitud teemale ning vähendades vähemoluliste teemade osakaalu õppeülesannete täitmisel. Jälgin kogu õppeprotsessi jooksul õppija arengut soovitud oskuste omandamisel. 

Eesmärkide selgitamisega aitan õppijatel teadvustada, millise muutuse nad koolitusel saavutavad. Oluline on näha iseenda arengut, mitte võrrelda end teistega ning hoida silme ees enda eesmärke ja teadvustada, miks ta midagi teeb. 

Kiidan ja tunnustan õppijaid edusammude puhul eesmärkide saavutamisel.

NÄIDE:

Pagarite arvutikoolituse üheks osaks on firmastiilist lähtuv reklaammatejalide kujundamine. Koolituse eesmärgiks on teadvustada brändi ühtsuse olulisust ning õppida seda kasutama tervikliku visuaali väljatöötamisel ning rakendamisel firma reklaamis. Väikeettevõtjad, kes sellele koolitusele tulevad, on erineval stardipositsioonil selle tee alguses. On neid, kellega alustame logo ja firmastiili kujundamist ning neid, kellel  on juba olemas valmis logomapp, kuid neil puudub oskus seda materjali trurunduses teadlikult kasutada. Minu ülesandeks on jõuda lõppeesmärgini arvestades erinevate õppijate eelnevaid teadmisi ja oskusi selles protsessis. 

ÕPPEKESKKONNA LOOMINE

Arvestan sellega, et keskkond mõjutab inimese käitumist ja seetõttu panustan  positiivse õppekeskkonna loomisele. 

Füüsilise õppekeskkonna kohandan enda ja õppija jaoks mugavaks, et see oleks õppimist toetav, turvaline ja  esteetiline. 

Olen õpperuumis kohal tavaliselt pool tundi enne koolituse algust, panen valmis õpperuumi. 

Kontrollin arvuti ja projektori töötamist, failide avamist, videote mängimist jmt.

Fotostuudio panen kursuseks valmis tavaliselt päev varem, et olla kindel. et digikaamerate akud oleksid laetud ja stuudiovälkude saatjad töökorras patareidega. Vastavalt kursuse sisule ja teemale valmistan ette stuudionurgad.

Kujundan ruumi vastavalt kasutatavale metoodikatele õppetunnis, jälgin toolide ja laudade paigutust,

kaugust ekraanist ja õpetajast. 

Jätan endale enne õppijate saabumist umbes 10 minutit aega keskendumiseks, et end häälestada koolituse jaoks.

Küsin koolituse alguses õppijatelt üle, kas esitlusmaterjalide nähtavus on hea ja kas kõne on hästi kuuldav. Vajadusel saab lampe kustutada või põlema panna ning toole ja laudasid ümber tõsta või lasta õppijatele oma kohti vahetada.

Positiivse sotsiaalse keskkonna loomist alustan juba osalejate saabumisel ja esmase kontakti tekkimisel -

soe tervitus, märkamine, silmside, võimalusel alustan kerget vestlust. Loon usaldusliku õhkkonna.

Proovin enam mitte tegeleda materjalide ja tehnikaga, vaid olen avatud ja õppijate jaoks olemas.

​​Teavitan koolituse alguses päevakavast ja kohvipausidest.

Sõlmime päeva kokkulepped koolituse eesmärgipäraseks kulgemiseks.  

Kõike eelnevat (v.a. klassiruum) arvestan ma ka veebikoolituse läbiviimisel.

ipiccy_image (2).jpg

KLASSI PAIGUTAMINE ÕPPETÖÖ PAREMAKS LÄBIVIIMISEKS JA ÕPPIJATEGA KONTAKTI LOOMISEKS

ÕPPEPROTSESSI JUHTIMINE

Õppeprotsessis on õpetajal oluline roll olla organiseerija ja eestvedaja. 

Kavandamine ja planeerimine annab kindlustunde, et olen jätnud ruumi  ümberkorraldusteks.

Kui märkan, et õppijad on väsinud ja passiivsed (raske päev, rõhuv ilm, pikk ja keeruline teoreetiline materjal vmt), siis teen midagi, mis nende tähelepanu köidab või lihtsalt sätin sellesse aega kohvi- või sirutuspausi. Enamasti valin selleks hetke, kui mingi osa õppeprogrammist on just lõppenud ja pole veel alustanud uue teemaga. Tähtis on aidata kaasa, et õppija saaks

jätkata uue teema õppimist selge peaga.

Kui on suur õppegrupp, kes vajab rohkem aega ja selgitamist ning on näha, et planeeritud materjali ei jõua selle koolipäeva lõpuks läbi võetud, siis muudan teemade järjekorda, et ma jõuaksin läbi võtta teemad, mis on vajalikud koduse töö tegemiseks. Teen endale märkmed ning järgmises tunnis saame läbi võtta vahele jäänud teemad.

Kuna täiskasvanutel on olemas rikkalikud elukogemused ning eelnevad teadmised ja oskused, siis ei jäta ma kunagi kasutamata võimalust õppijatele endile sõna anda. Õppejõu ülesandeks on arutelu juhtida ja jälgida, et õppetunni jooksul saaks läbitud kõige põhilisemad teemad, mis olid kavandatud ning mis on näiteks olulised koduse iseseisva töö tegemiseks.

Kui on õppija, kes juba valdab mõnda teemat, palun tal olla mulle "abiõpetajaks", seda näiteks fotograafiakoolitusel, kui on suur õpperühm ja on vaja palju individuaalset juhendamist.


Fotograafiakoolitusel grupeerin ma sageli õpilased rühmadesse fotokaamerate markide järgi (nt Nikoni ja Canoni kasutajad) ning siis saavad varasema kogemusega või kiiremini uusi oskusi omandavad õppijad olla abiks mulle ja juhendada grupikaaslasi. Ühtlasi on ju teada, et parim õppimine on õpetamine ja need oskused jäävad paremini meelde, mida õppijad teistele ise saavad õpetada.

GRUPIPROTSESSIDE JUHTIMINE

​Minu lühikoolitustel jääb grupp oma arengus kujunemisfaasi, üksteist tundma ei õpita, suhtlemine on pinnapealne ja viisakas, enese sisemaailma või hoiakute avanemist eriti ei toimu. Pikemate koolituste käigus on tunda kõigi grupifaaside läbimist ning koolituse lõpuks jõuame koostöise meeskonnani. Tunneme õppijatega ühtset  sünergiat ning paljude kursuslastega on tänase päevani soojad ja sõbralikud suhted. Kui  koolitaja suudab grupiprotsesse juhtida nii, et see aitab kaasa grupis töise õppimismeeleolu loomisele, siis on ka õppetulemused paremad. Üksteise toetavad hinnangud innustavad õppijaid julgemalt oma küsimustega välja tulema ja nõu küsima. Ka ei katkestata sellist koolitust väga kergekäeliselt, sest tuntav kursusekaaslaste tugi aitab raskustest üle saada.

NÄIDE:

Väljavõte õppijate tagasisidest:

"Olen väga väga tänulik, et sain koolitusel osaleda, sellel on juba täna täiesti selged ja otsesed kasud. Aile on suurepärane ôpetaja ja kogu grupidünaamika oli nii toetav ja aitas ôppimisele palju kaasa. Kokkuvôttes sai sellelt kursuselt väga vajalikke oskusi ja ka kuhjaga positiivseid emotsioone."


See tagasiside on pärit ühelt koolituselt, mis toimus olude sunnil 10 korda järjest veebis. Kuigi õppijad ei olnud kunagi omavahel kohtunud ning suhtlemine toimus ainult Google Meet'i kaudu igal nädalal, saime paika panna meile sobivad reeglid ja rutiini, suhtlemine oli avatud ja pingevaba ning kui ka tekkis lahkarvamusi, siis olid need õppimise kohaks ja said selgeks räägitud. Kui kursus lõppes ja me päriselt auditoorses tunnis kohtuda võisime, siis oli grupi omavaheline side nii tuntavalt tugev, et õppijad soovisid jätkata kokkusaamisi ka peale koolituse lõppu. Tegime juba õppimise ajal oma Facebooki grupi, kus nüüd koolituse järgselt jagame õpilastega uusi materjale või kus õppijad küsivad küsimusi, mis neile praktilises tegevuses raskusi tekitavad. Selle pika veebikoolituse 14-st õpilasest oli ainult üks, kes kursuse katkestas, kellele ei sobinud veebis õppimine.

ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMINE

Alates 2013. aastast muutsime kutsekoolis kõik õppekavad väljundipõhiseks ning sama protsess toimus ka

täienduskoolituste õppekavadega. 

Õppekava koostamisel mõtlen läbi koolituse eesmärgid ning õpiväljundid, millised teadmised ja oskused õppijad koolituse lõpuks peaksid omandama. Vastavalt õpiväljunditele määran ära ka hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid, mille põhjal ma saan hinnata õpiväljundite saavutamist. 

NÄIDE: TOIDUFOTOGRAAFIA JA VEEBITURUNDUSE KOOLITUS

Õpiväljundid:

  1. Oskab pildistada toidutooteid ja kasutada fototöötluse põhilisi tööriistu fotode avaldamiseks internetis.

  2. Loob vabavaralise kujundusprogrammi abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale.

  3. Kasutab loodud reklaammaterjale oma toidutoodete turundamisel.

Hindamismeetod:

Õppija on loonud õppeperioodi lõpuks praktilise tööna kujundusmaterjalid kasutades omandatud teadmisi ühtse kujunduse loomiseks ning oskusi toodete pildistamiseks ning töötlemiseks.

Hindamiskriteeriumid: 

  • Pildistatud toidufotod on kvaliteetsed, annavad toidust vaatajale realistliku ülevaate ning on töödeldud vastavalt veebis avaldamiseks.

  • Kodulehe ja reklaammaterjalide kujundus on ühtse visuaalse terviklahendusega ning sisaldab müügitööks vajalikku põhiinformatsiooni.

bottom of page